Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Diagnoza z języka i z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w praktyce - seminarium dwuczęściowe 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza z języka i z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w praktyce - seminarium dwuczęściowe Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Diagnoza z  języka i  z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w  praktyce - seminarium dwuczęściowe

Prowadzi prof. dr  Yifan Yang. English version of this document you may find at the end of this www site.

Wprowadzenie do seminariów TMC dotyczących diagnozy
Metody diagnostyczne TMC są wyszczególnione jako cztery metody diagnozowania (si zhen 四诊) – oględziny ( 望 włączając diagnozę z  języka), słuchanie i  wąchanie (wen 闻), wywiad (wen问) oraz badanie palpacyjne (qie切 włączając badanie pulsu).
Spośród wszystkich metod diagnostycznych, większość studentów napotyka trudności zwłaszcza jeśli chodzi o  diagnozowanie z  języka i  pulsu – żeby doświadczyć i  osądzić, co widzą i  czują. Studenci i  mniej doświadczeni praktykujący,, z  jednej strony wiedzą, że potrzeba czasu, aby doskonalili swoje umiejętności, ale z  drugiej strony wiedzą też, że potrzebują tych ważnych umiejętności, żeby dokonywać prawidłowej diagnozy, żeby następnie ustanawiać skuteczną terapię!
W trakcie tego seminarium uczestnicy będą trenowani w  aspekcie radzenia sobie z  najtrudniejszymi częściami diagnozy – diagnozowaniem z  języka i  pulsu.
W pierwszym weekendzie seminarium:
• W pierwszej kolejności studentom zostaną przedstawione cztery metody diagnozowania dla orientacji w  kontekście naszych studiów.
• Zostaną przedstawione teorie diagnozowania z  języka i  pulsu.
• Z pomocą prezentacji Power Point zostaną opisane i  wyjaśnione oznaki, cechy charakterystyczne i  wskazania dotyczące różnych rodzajów języka i  pulsu.
• Pod koniec popołudnia będzie mieć miejsce prezentacja kilku diagnoz z  języka i  pulsu, przy wsparciu ochotników.
W drugim weekendzie seminarium, uczestnicy będą praktykować diagnozowanie z  języka i  pulsu pod superwizją osoby prowadzącej seminarium. Seminarium będzie mieć charakter interaktywny.
• Osoba prowadząca będzie oglądać język i  odczuwać puls każdego z  ochotników lub uczestników.
• Będzie ona omawiać i  zapisywać, co widziała a  języku i  odczuła w  pulsie (około 20-25 osób dziennie).
• Potem, uczestniczy ćwiczyć będą w  grupach, starając się znaleźć cechy charakterystyczne różnych rodzajów języka i  pulsu oraz związki między nimi.
• Za pomocą sugestii, wyjaśnień, wskazówek i  korekt ze strony osoby prowadzącej, uczestnicy będ mogli udoskonalić swoje umiejętności diagnostyczne oraz zyskać poczucie pewności w  odniesieniu do swojego diagnozowania we własnej praktyce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version:

Introduction to Seminars of TCM diagnosis

TCM diagnostic methods are highlighted as four diagnose methods (si zhen 四诊) – including Inspection( 望include tongue diagnosis), Auscultation and olfaction (wen 闻), Inquiry (wen问), and Palpation (qie切 include pulse diagnosis).

Among the diagnostic methods, most students meet the difficulties especially with tongue and pulse diagnosis – to experience and judge what you see and feel. Students and junior practitioners, in one hand, know that they need time to master these skills, but on the other hand, they also know that they need these important skills to make a  correct diagnosis, further set a  successful treatment!
In this seminar, the participants will be trained to dealing with most difficult parts of the diagnosis  - the tongue and the pulse diagnosis.

In the first weekend of the seminar,
• Firstly the four methods are briefly introduced for a  study orientation.
• The theories of tongue and pulse diagnosis are introduced;
• With help of PowerPoint presentation, the signs, features and indications of different kinds of tongue and pulse will be described and explained.
• In the end of the afternoon a  presentation of several tongue and pulse diagnosis will take place supported by some volunteers.

In the second weekend of the seminar, the participants will practice the tongue diagnosis and pulse diagnosis under the supervision of the teacher. The seminar will be organized in an interactive style.
• The teacher will look at the tongue and feel the pulse of each volunteer or participant.
• She will tell and write down what she sees of the tongue and what she feels of the pulse. ( About 20- 25 person per day)
• After that the participants exercise in groups and try to figure out the features of different kinds of tongue and pulse and their relationships.
• With the suggestions, explanations, tips and corrections of the teacher, the participants can improve their diagnostic skill and gain the confidence for their own diagnosis in their practice.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza z języka i z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w praktyce - seminarium dwuczęściowe youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza z języka i z pulsu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w praktyce - seminarium dwuczęściowe facebook.png