Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Li Jie » Tao pielęgnowania życia i długowieczności 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] Li_Jie.jpg 17-19 V 2013 roku, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Tao pielęgnowania życia i długowieczności Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Temat: Wielkie Tao pielęgnowania życia i  długowieczności. Mądrość Klasyki Wewnętrznej Medycyny Żółtego Cesarza Huang Di Nei Jing na dzisiejsze czasy.

Autor: dr  Li Jie

Działo się to około 500 lat przed naszą erą, ludzkość była poważnie zagrożona wojnami i  różnorodnymi chorobami. Wszechświat ponownie zesłał ludzkości swoją mądrość, naturalną medycynę. Wielkie duchowe dzieło Hung Di Nei Jing zostało wysłane do starożytnych Chin.
Ta uniwersalna klasyka mądrości objawiła ludziom w  jaki sposób należy cenić i  pielęgnować życie. Mówi ona o  jedności najwyższego Dao: Niebo, Człowiek i  Ziemia są jednym. Odkrywa uniwersalne tajemnice praw dotyczących życia. Mówi o  chorobach, ich przyczynach i  naturalnej medycynie.
Ale najważniejsze w  tym dziele są informacje o  pielęgnowaniu życia i  zapobieganiu chorobom. Nowoczesna, gadżetowa, technologiczna medycyna skupia się bardziej na chorobach niż na człowieku, woli leczyć patologie, niż im zapobiegać. Ludzie żyją w  stanie niewiedzy i  ignorancji.
Współcześni ludzie są skrajnie zapracowani, aby zarobic na życie, ale ich sposób życia zabija to życie. I  na koniec ledwie jesteśmy w  stanie zrozumieć znaczenie życia.
Nie wiemy już jak jeść, jak się ubierać, jak spać, jak się poruszać, jak uzyskać spokój, jak poczuć życie…
Jakie to wszystko jest smutne! Gdzie jest nasze serce? gdzie jest nasze Shen (duch)? Gdzie jest nasza natura? Nadszedł czas na przemyślenie tych spraw…
Spróbujmy ponownie odczytać Hunag Di Nei Jing, aby dotknąć mądrości, aby kultywować nasze serce, aby powrócic do natury i  naprawdę korzystać z  długowieczności, którą daje nam wszechświat.
W czasie wykładów dr  Li Jie będzie naszym przewodnikiem, pozwalając na wgląd w  madrość Hunag Di Nei Jing w  pielęgnowaniu życia. Wyłożone będą teoria i  praktyka potrzebne we współczesnym życiu.

Część pierwsza:

Pielęgnowanie Emocji i  użycie Yao Shan (ziół dietetycznych) zgodnie z  czterema porami roku

"Shu Si Yang Sheng" (pielęgnowanie życia poprzez podążanie z  rytmem czterech pór roku) jest podstawową ideą Huang Di Nei Jing, używaną w  celu kultywowania życia.
Lao Zi powiedział: "Człowiek został stworzony przez Ziemię, Ziemia powstała z  Nieba, Niebo powstało z  Dao, Dao powstało z  tego, czym jest (natura wszechświata)".
Dlatego Huang Di Nei Jing mówi, że "Niebo, Człowiek i  Ziemia są jednym".
Niebiańskie i  ziemskie Qi tworzą cztery pory roku, cztery pory roku tworzą nasze Duchy i  całe życie na ziemi.
Rozdział drugi Huang Di Nei Jing mówi nam o  tym, jak kultywować nasze Duchy i  pielęgnować Emocje.
W tej części dr. Li Jie pokaże nam, w  teorii i  w praktyce, co mamy rozumieć pod pojęciem równoważenia Emocji w  zgodzie z  rytmem czterech pór roku i  jak używać ziół dietetycznych w  celu pielęgnowania Qi i  Jing, tak aby zharmonizować Jing Qi Shen z  Niebem i  z Ziemią oraz utrzymać prawdziwe zdrowie.


Oryginalna wersja programu szkolenia w  języku angielskim:

Great Dao of Nourishing Life
• The Wisdom of Hunag Di Nei Jing for Today’s Life

Dr. Li Jie

It was about 500 BC, humankind was seriously threatened by wars and various diseases. Universe kingly launched its wisdom, the natural medicine, again to human being. A  great spiritual book, Hung Di Nei Jing landed in ancient China. This universal wise classic told people how to respect and treasure their life. It tells about the greatest Dao holism: Haven, Man and Earth is one. It tells the secrets of universal lows about life. It tells about diseases, the mechanisms of illness and the natural medicine. But, in this book, the most dressed on are about nourishing life and preventing diseases.
Toy’s modern technological medicine focuses on the diseases more than on the persons, on treatment of diseases more than prevention of diseases. However, people are ignorant.
Today’s people are so busy for living, but the way of living is killing their life. In the end, most still have ever understood even the meaning of living.
We do not know any more how to eat, how to wear, how to sleep, how move, how to peace and how to feel the life… How a  great sadness is! Where is our heart? Where is our Shen (spirit)? Where is our nature? It is the time to contemplate…
Let us to restudy Hunag Di Nei Jing, to touch the wisdom, to cultivate our heart, to return the nature and really enjoy our longevity what universe gives us.
In this lecture, Dr. Li Jie will guide you into the insight of wisdom of Hund Di Nei Jing in nourishing life. The theory and practice for today’s life will be explained.

Part One

Nourish Emotions and Yao Shan (herbal dietetic)
According to The Four Seasons

‘Shu Si Yang Sheng (Nourish life by following the seasons) is the foundational thought of Huang Di Nei Jing to nourish life. Lao Zi said ‘Man is made by earth, earth is made by heaven, haven is made by Dao, Dao is made by the way what it is (universal nature).’ This is why Hunag Di Nei Jing dressed on ‘Heaven, Man and earth are as one.’ Heavenly and earthly qi make the four seasons, four seasons make the four spirits and all life on the earth. Chapter 2 of Huang Di Nei Jing tells us how to cultivate our spirits and nourish emotions. In this part, Dr. Li Jie will guide you to understand how to balance you emotions following four seasons and how to use the herbal diets to nourish your you qi and jing in order to make your Jing Qi Shen harmonize with heaven and earth and to keep your real health in theory and practices.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Tao pielęgnowania życia i długowieczności youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Tao pielęgnowania życia i długowieczności facebook.png